1. Algemene bepalingen

01) Ieder lid, iedere instructeur en eenieder die op de een of andere manier met de Hondenschool verbonden is, dient dit reglement na te leven.

02) Hondenschool De Roedel is aangesloten bij de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus) onder het aansluitingsnummer 1169, waarvan zij de algemene reglementering en bestaande opleidingsprogramma's volgt. Specifiek is de vzw aangesloten bij de sectie 4B van de Vergadering der Afgevaardigden.

03) De voornaamste doelstelling van Hondenschool De Roedel is het aanleren van de gehoorzaamheidsoefeningen, aan honden van om het even welk ras. Dit volgens de regels van de KKUSH.

04) Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet. Honden ouder dan 6 maand worden onderworpen aan een testles. U dient hiervoor contact op te nemen via mail.

05) Honden, ouder dan een jaar, met agressief gedrag naar andere honden of naar mensen, worden niet in de Hondenschool aanvaard. Onze hondeninstructeurs zijn opgeleid om je hond gehoorzaam te maken maar zijn geen gedragstherapeuten en kunnen zich niet bezighouden met gedragsstoornissen. Daarom verwijzen we in zulke gevallen door naar een gedragstherapeut(e).

06) Elke hond dient correct ingeënt te zijn en voorzien van een Europees Paspoort dat men dient voor te leggen bij inschrijving.

07) De minimum leeftijd van de geleider is 14 jaar.

08) De honden worden toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat zij geen algemene overlast bezorgen aan de bezoekers van de kantine.

09) Worden niet toegelaten tot de terreinen noch in de kantine: agressieve en/of bijtende honden, niet-verzorgde honden, loopse teven (vanaf moment van het loops worden minstens 3 weken), duidelijk waarneembare zieke of gekwetste honden, honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (b.v. kennelhoest), vlooien of andere parasieten.

10) Tijdens de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het te allen tijde verboden te spelen op en met de toestellen.

11) Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.

12) Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan derden.

13) Het sluitingsuur van de kantine is 22u30 op zowel maandag als donderdag.

14) Buiten de lesuren is het verboden de terreinen te gebruiken, behalve door instructeurs en bestuursleden.

15 a) De overgang naar een andere groep (van A naar B en van B naar C) wordt beslist na afname van een overgangstest om de twee maanden door de instructeurs. Het zakken naar een lagere groep kan ook door de instructeurs beslist worden (b.v. na lange afwezigheid).

15 b) Instructeurs hoeven niet deel te nemen aan het overgangsexamen.

15 c) Instructeurs en/of bestuursleden kunnen niet altijd trainen in hun klas omdat ze zelf op dat moment les geven. Ze mogen met hun hond trainen in de klas dat hen het beste uitkomt in afspraak met de instructeur.

16) Gasttrainingen zijn mogelijk op voorwaarde dat de geleider lid is van een andere Hondenschool die aangesloten is bij de KKUSH en dit met een maximum van twee trainingen per maand. Kostprijs : €2.

17) Dit reglement kan te allen tijde en wanneer het Bestuur dit nodig acht, aangevuld en/of gewijzigd worden.

2. Lidmaatschap en lidgelden

01) Onder lidmaatschap verstaat men in Hondenschool De Roedel wie ingeschreven is, zowel werkende leden (die trainen met hun hond), als steunende leden.

02) Leden mogen meedoen aan alle activiteiten, bijeenkomsten, feestjes, ... die georganiseerd worden door Hondenschool De Roedel. Bij een activiteit waar leden of steunende leden aan meedoen, kan een ledenprijs aangerekend worden. Niet-leden mogen ook meedoen maar zij betalen dan het volledige tarief. Bij activiteiten of feestjes die gratis zijn, zijn alleen leden of steunende leden toegelaten.

03) Men is verplicht zich eerst te laten inschrijven, alvorens men op het oefenterrein mag les nemen. Proeflessen worden niet toegelaten. Leden van een andere Hondenschool kunnen wel een gastles volgen mits een bonnetje van 2,00 EUR te betalen aan de kassa en dit af te geven aan de instructeur van de betreffende klas.

04) Het lidmaatschap duurt altijd 12 maanden en gaat in op de eerste van de maand van toetreding.

05) Het lidmaatschap eindigt door:
- opzegging door het lid
- niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum
- opzegging namens de vereniging

06) Voor werkende leden bedraagt het lidgeld:
- bij de eerste inschrijving: 90,00 EUR
- bij hernieuwing: 80,00 EUR/jaar
- tweede lid van hetzelfde gezin: 80,00 EUR/jaar

07) Voor steunende (niet-trainende) leden bedraagt het lidgeld 20,00 EUR/jaar.

08) Betaalde lidgelden worden nooit terugbetaald.

3. Verantwoordelijkheden van de geleiders

01) Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op de terreinen, in de lokalen van de Hondenschool, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

02) Bij elke vorm van mishandeling op de hond kan de geleider van het terrein gestuurd worden.

03) Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

04) Op de terreinen en in de lokalen van de Hondenschool dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

05) Iedere geleider laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen en dit enkel in het hondentoilet. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in de daarvoor voorziene vuilbak. Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes.

06) Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein, zal de geleider een boete van 0,50 EUR deponeren in de spaarpot op de toog van de kantine.

07) De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.

08) Dronken geleiders worden niet toegelaten.

09) Het is verboden te roken tijdens de lessen.

10) Tijdens de lessen wordt geen gebruikt gemaakt van GSM-toestellen, tenzij in erg dringende gevallen.

11) Iedere geleider brengt een eigen apporteervoorwerp mee en houdt dit gedurende heel de les bij zich.

12) Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds te worden opgevolgd, zowel op de terreinen als in de kantine.

13) Bij eventuele problemen of klachten kan men zich wenden tot een instructeur of een bestuurslid.

14) De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve op tijd te komen zodat je hond nog rustig zijn behoefte kan doen vóór de les begint.